De identiteit van de katholieke school

Op 25 januari 2022, feestdag van de bekering van de heilige apostel Paulus, werd een document (Instructie) gepubliceerd over ‘De identiteit van de katholieke school’. De ondertekenaars, Giuseppe Kardinaal Versaldi en aartsbisschop Angelo Vincenzo Zani, respectievelijk prefect en secretaris van de toen nog bestaande Congregatie voor het Katholiek Onderwijs (nu opgegaan in het Dicasterie voor Onderwijs en Cultuur) willen met deze tekst de cultuur van dialoog bevorderen. Mgr. Hendriks, bisschopreferent voor het Katholiek Onderwijs in Nederland, gaat in op de betekenis van dit ook in het Nederlands vertaalde document.

Mgr. Hendriks, het document is op uw verzoek in het Nederlands vertaald. Kunt u uitleggen waarom dit een belangrijk document is?

Het document ‘De identiteit van de katholieke school’ is belangrijk omdat het gaat over de vragen die we ons allemaal wel stellen als het gaat over katholiek onderwijs. Hoe kun je het katholiek-zijn van een school waarmaken in een heel diverse samenleving? Vaak is het antwoord als er naar gevraagd wordt dat de school wel “katholiek” heet, maar dat er weinig mee gedaan wordt. En anderen zouden wel iets meer willen, maar voelen een onmacht. Het document onderstreept het belang van een school die open staat voor iedereen, die de dialoog met allen, ook met de samenleving aangaat en dat doet vanuit een katholiek mens- en wereldbeeld en daarvan getuigt.

Is de tekst wel van toepassing op de specifieke situatie van het katholiek onderwijs in Nederland?

Zeker is dat het niet gemakkelijk is om in Nederland een katholieke school te zijn, niet alleen formeel-juridisch maar ook werkelijk. Het document erkent dat de leerkrachten vaak niet allemaal katholiek zijn en accepteert dat ook, maar wil je een bepaalde identiteit kunnen “neerzetten”, een ideaal kunnen beleven, moet je wel voldoende mensen hebben die dat willen en kunnen dragen. Dat vindt dit document natuurlijk wel belangrijk. ‘De identiteit van de katholieke school’ zegt dan ook dat het bestuur bij aanname van leerkrachten en ander personeel dat zelf niet katholiek is, die katholieke identiteit wél in gesprek moet brengen, want wie bij de school betrokken is moet die identiteit erkennen en respecteren. De grote vraag voor de besturen is dan natuurlijk wel: waar vinden we voldoende mensen – leerkrachten en bestuurders – die de identiteit van onze school mee kunnen dragen?

Voor wie is deze tekst bedoeld?

Deze tekst is bedoeld voor iedereen die bij katholiek onderwijs betrokken is: bestuurders, leerkrachten, gedelegeerden voor het onderwijs,  katholieke onderwijsorganisaties en andere mensen die er vanuit een kerkelijke betrokkenheid mee te maken hebben. Ook voor ouders kan dit document interessant zijn, want een school deelt in een flink stuk van hun opvoedende taak. Hier kan ieder lezen wat er vanuit de katholieke kerk van een school verwacht wordt qua beleving van identiteit.

Wat kunnen zij er mee?

Ik denk dat de tekst kan inspireren want die schetst een katholieke school die ook samen met mensen met een andere dan de katholieke achtergrond en in dialoog met de samenleving, de persoon van de leerling en diens ontwikkeling als mens centraal stelt. De tekst is eigenlijk dienstbaar aan ieder die in een multiculturele en multireligieuze wereld met een open blik en open “mind” en vanuit een evangelische geest jongeren kansen wil geven om te groeien in mens-zijn naar het beeld van Jezus Christus. Daar past ook een band met de Kerk in.

Hoe gaat u deze tekst gebruiken als referent voor het katholiek onderwijs in Nederland?

We zullen die bespreken binnen de Nederlandse katholieke Schoolraad (NKSR) en in het college van bisschoppelijk gedelegeerden. Daar zullen we ook afwegen op wat voor manieren we het document onder de aandacht kunnen brengen. We willen de tekst natuurlijk graag zo veel mogelijk verspreiden en bespreekbaar maken.

Download hier ‘De identiteit van de katholieke school’. 

Foto mgr. Hendriks: Ramon Mangold.

Bron: https://www.rkkerk.nl/nederlandse-vertaling-tekst-de-identiteit-van-de-katholieke-school-mgr-hendriks-licht-toe/