Home

header_oud

NOVI ksog staat voor:

  • Vraagbaak voor ouders, leerkrachten/docenten en bestuurders die waarde hechten aan onderwijs op katholiek-christelijke grondslag en het belangrijk vinden daar eigentijds gestalte aan te geven.
  • Vraagbaak niet alleen voor confessioneel onderwijs, maar ook voor openbaar onderwijs, mits men prijs stelt op identiteitsontwikkeling.
  • Identiteit met alle geledingen van een school bespreekbaar maken, verdiepen en daaraan vormgeven in de gegeven plaatselijke omstandigheden zoals bijvoorbeeld bij krimp.
  • Helpen bij het benutten van de aanwezige expertise over identiteit om die samen verder te ontwikkelen en zodanig in de organisatie te positioneren dat die positief wordt ervaren en  gedragen.
  • Gezamenlijk verantwoordelijkheid willen dragen en bevorderen van brede identiteit in dialoog met alle geledingen van een school in het belang van de leerlingen.
  • Samen gestalte geven aan de identiteitsontwikkeling op zowel confessionele als openbare scholen in een pluriforme samenleving in Oost-Gelderland